Skinnygirls.cz se změnilo na Inspyre.cz 🔥 Rozšiřujeme sortiment i okruh zákazníků a Skinny girls nám již bylo malé. Pořád tu s Tebou je i bude náš původní tým a všichni se již moc těšíme! Tohle byl jen první krok, intenzivně pracujeme na novinkách! Ivana, Žaneta a Pavel

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní společnosti Inspyre s.r.o., IČ08506094, DIČ CZ08506094, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, zapsané pod spisovou značkou C 320107 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající, nebo e-shop“)

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím, který uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím webového rozhraní, umístěného na webové stránce, dostupné na internetové adrese https://www.skinnygirls.cz
 2. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č.89/2012 Sb., OZ. Je-li Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. OZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

II.

Základní pojmy

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle OZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

Prodávající - provozovatel internetového obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

DPH – daň z přidané hodnoty.

Celkem k úhradě – cena za veškeré zboží včetně DPH včetně ceny za dopravu a ceny za zvolený způsob platby.

 

III.

Obecné ustanovení

 1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu. 
 2. Při nákupu Zboží je povinnost kupujícího poskytnout prodávajícímu veškeré informace správně a pravdivě. Informace, které kupující uvede v Objednávce, považujeme za správné a pravdivé.
 3. Prodávajícím na svém e-shopu poskytujeme přístup k hodnocení Zboží, provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí prodávající zajišťuje a kontroluje tím, že propojuje hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidí i propojené ID objednávky a tak je schopen ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

IV.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

V.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, má právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Pokud s obsahem objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem potvrzujícím objednávku tuto s konečnou platností potvrdí a odešle ke zpracování. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky e-shopem.

Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadanou emailovou adresu.

       2. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku zboží v katalogu zboží zveřejněném na webových stránkách Prodávajícího a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude Kupující informován telefonicky anebo emailem na emailovou adresu, zadanou Kupujícím při vyplnění údajů objednávky.

       3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 
- zboží se již nevyrábí, nebo nedodává                                                                                                                                                                                                            - výrazným způsobem se změnila cena objednaného zboží 

V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část kupní ceny, nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

       4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku na zboží, které nemá v nabídce e-shopu, jakožto i objednávku na zboží, které výrobce či dodavatel nemůže dodat (již se nevyrábí, nelze dodat aj..).

   5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který opakovaně, tj. nejméně 2x objednal zboží na dobírku a zásilku s objednaným zbožím nepřevzal a tato zásilka se vrátila zpět k Prodávajícímu.

     6. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po Kupujícím platbu předem bezhotovostním převodem, nebo kartou v případě, kdy Kupující objednal zboží na dobírku a v minulosti již takto objednané zboží na dobírku nepřevzal. Prodávající je v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn požádat o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

      7. Pro případy uvedené v předchozím bodě 5. a 6. pro odstranění pochybností platí, že Prodávající si vyhrazuje uplatnit právo v těchto bodech uvedené vždy, když je v objednávce od Kupujícího nejenom v případech, kdy je Kupující totožně identifikován jménem, příjmením a adresou, ale i v případech, kdy není hodné jméno a příjmení Kupujícího, nýbrž je uveden jakýkoli jeden shodný kontaktní údaj s kupujícím, který v minulosti objednal u Prodávajícího zboží na dobírku a toto zboží si nepřevzal, tj. adresa, telefonní číslo, nebo email.     

       8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

    9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku případně jej kontaktuje prostřednictvím telefonního kontaktu Kupujícího uvedeného v objednávce. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

VI.

Ceny a náklady související s dodáním zboží

 1. Náklady, vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.
 2. Ceny uvedené na e-shopu jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena k úhradě po vyplnění objednávkového formuláře, je již uvedena i včetně dopravného a nákladů dle zvoleného způsobu úhrady a to jako „celkem k úhradě“.. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.
 3. V případech, kdy kupující potvrdí objednávku a objedná od Prodávajícího zboží s platbou „na dobírku“ a tuto objednávku po jejím doručení na Kupujícím zvolené doručovací místo nepřevezme a tato objednávka je Prodávajícímu vrácena zpět, Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat náhradu škody a to ve výši skutečně vynaložených nákladů na zabalení, manipulaci, dopravu a zpětné vrácení zboží Kupujícím objednané a nepřevzaté.

VII.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího, provedené v internetovém obchodě, může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VIII.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • převodem na bankovní účet Prodávajícího č.ú:2102035297/2010, vedený u FIO Bank a.s.
 • on-line platbou prostřednictvím zabezpečené platební brány ThePay
 • dobírkou při převzetí zboží

      2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši a náklady spojené se zvolenou platební metodou.

      3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy na základě vystavené zálohové faktury, doručené Prodávajícím Kupujícímu emailem.

      4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

      5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

       6. Zboží je Kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou Kupujícím objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou Kupující určil.
 1. Volbu způsobu dodání provádí Kupující před potvrzením objednávky zboží.
 2.  Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu Kupujícího.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil

 

IX.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu na dálku a zakoupil zboží v e-shopu, má právo do 14 (čtrnácti) dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu (v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 OZ)
 2. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
 3. Ustanovení § 1832 odst. 4 OZ uvádí, že „odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu Kupující - spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 4. Kupující je povinen zboží v původním stavu, neporušené, nepoužité, včetně originálních visaček, štítků a prodejních dokladů.
 5. Po vrácení zboží budou Kupujícímu vráceny peněžní prostředky na jím udané číslo bankovního účtu.
 6. Kupující nepřijímá vrácení zboží prostřednictvím dobírky.
 7. V případě, že Kupující vrací ve 14-ti denní lhůtě zboží použité, poškozené, bez původních obalů, visaček apod., nebude mu vrácena kupní cena za zboží v plné výši. Prodávající je oprávněn v tomto případě ponížit vracenou kupní cenu o opotřebení.
 8. Náklady na doručení zboží zpět Prodávajícímu hradí plně Kupující. Zboží je možno po předchozí dohodě vrátit i osobně.
 9. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní vrací Prodávající Kupujícímu za podmínek, výše uvedených, kupní cenu za zboží, nikoli však Kupujícím uhrazenou cenu dopravy.
 10. Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy Kupující informovat Prodávajícího odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů, a to formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného doporučenou poštou, nebo e-mailem na emailovou adresu obchod@inspyre.cz ). Prodávající neprodleně zašle Kupujícímu potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. 

X.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., OZ). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadu, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci Kupujícím. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.
 2. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
 3. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Nelze používat poškozenou věc. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 4. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (není-li u zboží uvedeno jinak) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 5. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Taktéž může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 6. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 7. U věcí prodávaných za nižší cenu, prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
 8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 10. Při převzetí zboží je Kupující povinen zboží překontrolovat a jakékoliv závady způsobené přepravou neprodleně řešit s přepravcem (sepsat reklamační protokol). Prodávající nenese zodpovědnost za škody způsobené přepravcem.
 11. Reklamaci je Prodávající povinen vyřídit bez zbytečného prodlení, nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů.
 12. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

-    odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

-    je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;

-    je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

-    je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

- množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož        druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména        reklamou nebo označením;

-    je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

 

XI.

Doručování a adresy pro doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu obchod@inspyre.cz . Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 3. V případě písemné korespondence doručuje prodávající kupujícímu na dresu, uvedenou v jeho zákaznickém účtu, nebo v objednávce. Kupující doručuje prodávajícímu na adresu Inspyre s.r.o., Částkova 689/74, Plzeň 326 00.

 

XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím řídí se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2023